رسیتال ویولن
کپی رایت – قسمت اول
بالــزن – قطعه هنوز
ارکستر آرتام -قسمت دوم
ارکستر آرتام -قسمت اول
بخشی های شمال خراسان
میراث فرهنگی ناملموس
ترمین
سمفونی چهارم بروکنر
جماعت سانتیمانتال