سمفونی چهارم بروکنر
مسابقه با سوپر ماشین
دعای راهبان
دنیای زیر آب
بند بازان