رسیتال ویولن
بالــزن – قطعه هنوز
ارکستر آرتام -قسمت دوم
ارکستر آرتام -قسمت اول
ترمین
سمفونی چهارم بروکنر
جماعت سانتیمانتال
نادر به زبان مشایخی
سوشیانت
گروه موسیقی آرش نیکش